Translations:yupekosi/21/en

From sona pona, the Toki Pona wiki