Translations:yupekosi/1/en

From sona pona, the Toki Pona wiki

yupekosi}} referenced his revisions.