Translations:yupekosi/14/en

From sona pona, the Toki Pona wiki