Translations:yupekosi/16/en

From sona pona, the Toki Pona wiki