Translations:yupekosi/18/en

From sona pona, the Toki Pona wiki