Translations:yupekosi/19/en

From sona pona, the Toki Pona wiki