Translations:yupekosi/20/en

From sona pona, the Toki Pona wiki