Translations:yupekosi/5/en

From sona pona, the Toki Pona wiki