Translations:yupekosi/7/en

From sona pona, the Toki Pona wiki