Translations:yupekosi/9/en

From sona pona, the Toki Pona wiki