Source:Toki Pona: The Language of Good/Language Names

From sona pona, the Toki Pona wiki

Toki Pona
The Language of Good
Preface
What is Toki Pona?
Part 1: Lessons
1. Letters and Sounds
2. Words and Sentences
3. Nouns and Adjectives
Part 3: Dictionaries
Sign Language
Hieroglyphs
Place Names
Language Names
Phrase Book
Official Toki Pona Dictionary

"Language Names" is a section of Toki Pona: The Language of Good, by Sonja Lang.

Language Names[edit | edit source]

toki Alapi Arabic
toki Apikan Afrikaans
toki Awasa Hausa
toki Awisi Haitian Creole
toki Elena Greek
toki Epanja Spanish
toki Esi Estonian
toki Esuka Basque
toki Inli English
toki Insi Hindi
toki Intonesija Indonesian
toki Inu Inuit languages
toki Ipo Igbo
toki Isilan Icelandic
toki Italija Italian
toki Iwisi Hebrew
toki Jolupa Yoruba
toki Kalike Scottish Gaelic
toki Kanse French
toki Kantun Cantonese
toki Kinla Welsh
toki Lasina Latin
toki Lomani Romanian
toki Losi Russian
toki Lowasi Croatian
toki Mosijo Hungarian
toki Netelan Dutch
toki Nijon Japanese
toki Nosiki Norwegian (Bokmål)
toki Nosiki sin Norwegian Nynorsk
toki Panla Bengali
toki Peson Breton
toki Pokasi Bulgarian
toki Posan Bosnian
toki Potuke Portuguese
toki Sameka Jamaican Patois
toki Seki Czech
toki Sesi Tsez
toki Sikipe Albanian
toki Sonko Chinese
toki Sopisi Serbian
toki Sumi Finnish
toki Tansi Danish
toki Topisin Tok Pisin
toki Tosi German

Sign Languages

The linguistic publication Ethonologue lists 121 Deaf sign languages used worldwide. To name a sign language in Toki Pona, simply add the country or region name after toki luka (hand language). Here is an incomplete list:

toki luka sign language
toki luka Kanse French Sign Language
toki luka Kepeka Quebec Sign Language
toki luka Mewika American Sign Language
toki luka Oselija Australian Sign Language
toki luka Piten British Sign Language
toki luka Sonko Chinese Sign Language
toki luka Tosi German Sign Language
toki Inli luka Manually Coded English
toki pona luka Signed Toki Pona

Constructed Languages

Of course, Toki Pona is not the only constructed language. Other creations include:

toki sin conlang
toki Apiwili Afrihili
toki Elepen Lingua Franca Nova
toki Epelanto Esperanto
toki Inli pona Basic English
toki Inota Lingua Ignota
toki Intelinwa Interlingua
toki Ito Ido
toki Kuwenja Quenya
toki Latan Láadan
toki Losupan Lojban
toki Mansi Mänti
toki Nawi Na’vi
toki Nejo Neo
toki Olapi Volapük
toki Palepelen Bâleybelen
toki Pasiki Fyksian
toki pona Toki Pona
toki Sanpasa Sambahsa
toki Selen Seren
toki Semisi Semitish
toki Sinan Klingon
toki Sintalin Sindarin
toki sitelen Anlasi Unker Non-Linear Writing System
toki sitelen Pisinpo Blissymbols
toki Soleso Solresol
toki Soma Somish
toki Tolome Traumae
toki Tosulaki Dothraki

See also[edit | edit source]